Bierzesz kredyt? Oceń stopień ryzyka

pożyczki przez internet

Tym razem zdecydowaliśmy się poruszyć dość istotną dla kredytobiorców kwestię ryzyka kredytowego. Jego poznanie wymaga zagłębienia się w kilka podstawowych kwestii teoretycznych. Jesteśmy całkowicie przekonani, że zarówno świadomość tego czym są czynniki ryzyka, jak i tego skąd się biorą, jak je minimalizować bądź zabezpieczać się przed ich skutkami pozwoli Państwu przygotować się do skorzystania z oferty kredytowej.

CZYM JEST STOPIEŃ RYZYKA?

Zacznijmy jednak od tego, czym jest samo ryzyko kredytowe. W najprostszych słowach może je określić jako prawdopodobieństwo wystąpienia takich czynników zewnętrznych, które na tyle zachwieją sytuacją finansową dłużnika, iż ten nie będzie w stanie kontynuować spłaty ciążącego na nim zobowiązania. I w tym miejscu warto zaznaczyć, że każdy kredyt obciążony jest ryzykiem – bez względu na to, czy jest to szybka pożyczka przez internet, kredyt hipoteczny, samochodowy, czy też konsolidacyjny.

Stopień ryzyka to natomiast wskaźnik ukazujący prawdopodobieństwo wystąpienia takich czynników. Jeżeli jest niski – tym lepiej dla kredytobiorcy, gdyż znajduje się w na tyle korzystnej sytuacji finansowej, że zgodnie z przewidywaniami spłata zobowiązania nie powinna mu przysporzyć problemów. Jeżeli jednak stopień ryzyka został oceniony wysoko, oznacza to, że najprawdopodobniej i bieżące, dodatkowe zobowiązania kredytobiorcy, jak również np. jego niestabilna sytuacja na rynku pracy może skutkować trudnościami w spłacie.

Warto mieć świadomość tego, że ryzyko kredytowe, skutkujące niemożnością spłaty zadłużenia, jest sytuacją niekorzystną i trudną nie tylko dla samego kredytobiorcy (któremu, nota bene, grożą wówczas dalsze konsekwencje finansowe – odsetki z tytułu nieregularnej spłaty – lub nawet działania windykacyjne ze strony wierzyciela). Taki stan rzeczy jest także bardzo niekorzystny dla samych instytucji kredytujących, czyli banków bądź firm pożyczkowych. Im również zależy na tym, aby klient w sposób systematyczny spłacał poszczególne raty i wywiązywał się z umowy. Mogą więc, w trakcie analizowania i oceny wniosku kredytowego, odrzucić prośbę o udzielenie pożyczki.

RODZAJE RYZYK

Wiedząc już o tym, czym jest ryzyko kredytowe, warto zwrócić uwagę na podstawowe jego rodzaje, czy też – by być bardziej precyzyjnym – punkty odniesienia. Możemy bowiem wyróżnić:

– ryzyko straty/niewypłacalności

– ryzyko zabezpieczeń.

Pierwsze z wymienionych odnosi się do samej wartości zobowiązania i sytuacji, w które – z powodu różnych czynników – kredytobiorca nie jest w stanie kontynuować spłaty zadłużenia, uiszcza raty z opóźnieniem, w mniejszych kwotach (nieodpowiadających wartości rat ujętej w umowie cywilnoprawnej) bądź też całkowicie zaprzestaje spłaty.

Druga grupa to czynniki doprowadzające do uszkodzenia bądź całkowitego zniszczenia mienia stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu – np. nieubezpieczonej nieruchomości, która, zgodnie z umową, była zabezpieczeniem dla kredytu hipotecznego.

KONSUMENT W ŚWIECIE RYZYK

Wybierając się do banku, czy też korzystając z oferty kredytowej online, bardzo często zapoznani zostajemy zarówno z ryzykiem stopy procentowej, jak również ryzykiem kredytowym. Należy mieć świadomość tego, że chociaż zagadnienia te zazębiają się i wykazują wspólną zależność, to jednak dotyczą innych kwestii. To samo dotyczy ryzyka kursu walutowego czy ryzyka płynności.

Samo ryzyko kredytowe – już omówiliśmy. Dlatego teraz zwrócimy Państwa uwagę na pozostałe zagadnienia:

* ryzyko stopy procentowej – oznacza zmianę (najczęściej niekorzystną dla kredytobiorcy) ostatecznego wyniku finansowego, która wywołana jest modyfikacjami oraz dynamiką stopy procentowej;

* ryzyko kursu walutowego – dotyczy zmian wyniku finansowego spowodowanych wahaniami kursu walut (tych, w których zaciągnięty został kredyt); ze skutkami takiego właśnie ryzyka zmagają się właśnie frankowicze;

* ryzyko płynności – oznacza zachwiania i nieregularność spłaty (najczęściej jej zaprzestanie).

CO Z TYM RYZYKIEM?

Przedstawiliśmy już najistotniejsze informacje dotyczące tego czym jest i w jakiej postaci może zaistnieć ryzyko. Jak to jednak wygląda w praktyce? Czy świadomość ta przekłada się na konkretne działania? Oczywiście, że tak. Dlatego też możemy mówić o kredytach bezpiecznych i tych obciążonych dużym ryzykiem. Wiedza i doświadczenie ekspertów pozwala bowiem na podejmowanie konkretnych kroków w celu zmniejszenia ewentualnych skutków wystąpienia określonych czynników ryzyka. Obsługa kredytu, za którą nota bene płacimy korzystając z ofert bankowych, obejmuje również wieloetapową obsługę czynników ryzyka. Co należy przez to rozumieć? W trakcie naszej współpracy z bankiem eksperci finansowi podejmują się:

– identyfikacji ryzyka,

– jego pomiaru (oceny stopnia i prawdopodobieństwa wystąpienia),

– monitorowania (to swoiste „trzymanie ręki na pulsie”),

– kontroli,

-następstw występowania (jeżeli się one pojawiają – np. kredytobiorca zaprzestaje spłaty – wówczas odnajdywane jest alternatywne rozwiązanie).

Decydując się na skorzystanie z oferty pożyczkowej warto więc zapytać o ewentualną ocenę ryzyka kredytowego – dotyczy to w szczególności tych zobowiązań, które udzielane są bez weryfikacji BIK. Tutaj większa odpowiedzialność spoczywa na samym konsumencie. Pamiętajmy jednak, że wysoki współczynnik i prawdopodobieństwo wystąpienia czynników ryzyka powinien być wyraźnym sygnałem ostrzegawczym dla nas. Wówczas powinniśmy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie kredytu lub też skorzystanie z pożyczki na takich warunkach, które albo obniżą stopień ryzyka, a tym samym zredukują ryzyko niewypłacalności.